Mentorskap för företag och ledare
Vid mentorskap och coaching på företag gör vi först en nulägesanalys. Utifrån den skapar vi tillsammans en arbetsplan för att du ska hantera utmaningar på bästa sätt, använda dina tillgångar så du blir stimulerad och därmed får företaget en person som lägger sin energi på rätt arbetsuppgifter. Mitt mål är alltid att du ska spara tid och energi genom en session med mig. En win-win situation för arbetstagare och arbetsgivare. Min expertis ligger i att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt för att tydliggöra problem och därmed också alla möjligheter. Jag håller mig uppdaterad kring det senaste rönen inom, arbetsmiljö, beteendepsykologi, ledaskap för att hålla dig som ledare uppdaterad och därmed sparar tid.

KBT-samtal vid sjukskrivning för depression/utmattning/panikångest mm. Det är viktigt att medarbetaren inte bara vilar upp sig utan får med sig redskap för att möta situationer i arbetet på ett nytt sätt. Starka symptom tillsammans med tunga erfarenheter kan ha gett mycket rädslor som både behöver tas om hand och hitta strategier för att inte tidigare arbetsuppgifter ska sätta igång hela stressen igen. Min erfarenhet är att dessa samtal kompletterar samtal med sjukvården och efter avslutad behandling blir bättre på att jobba lugnare därmed effektivare. Personen har ofta en större omsorg om sig själv och därmed gör bättre beslut för både företaget och sig själv. Väl investerad extra omsorg för medarbetare och därmed för företaget

Psykoterapi KBT
Som psykoterapeut kan jag ge dig stöd och verktyg för att hantera stress, ångest, depression, övervikt, matproblematik, hälsoångest, negativa tankar och svårigheter i relationer.

De första tillfällena jobbar vi fram en beteendeanalys, där vi ringar in problemområden, mål och möjligheter. Om det är relevant, screenar jag eventuella diagnoser som OCDGADPTSD/övergrepp, trauma, social fobispecifik fobiångestsyndrom/panikångestdepression, hälsoångest, stark självkritik m.m.

Vi tittar tillsammans på dina tillgångar och eventuella hinder, sätter mål utifrån detta och gör en behandlingsplan i samarbete. Behandlingarna ser mycket olika ut beroende på ditt problemområde. Jag utgår från evidensbaserade metoder och väljer behandling som är mest verksam för just din situation.

Mellan våra träffar får du olika uppgifter att utföra eller reflektera över för att din process ska pågå kontinuerligt och ge resultat.

Rekommendation är 5 – 10 tillfällen Coaching för privatperson
Genom aktivt lyssnande tar jag del av din berättelse och är genuint intresserad av vem du är och vad du går igenom. Jag arbetar utifrån Motiverande samtal (MI), anknytningsbaserad teori och med utgångspunkt i KBT. Varje människa har en unik historia och behöver mötas individuellt. Samtidigt har vi människor mycket gemensamt, vi behöver bli respekterade och lyssnade på samt känna tillhörighet för att hitta vår unika väg.

Som coach är jag ditt bollplank för att du ska nå dina mål. Vi jobbar med Nuläget och siktar Framåt. När vi tittar på Nuläget så ser vi över din situation, klargör dina tankar och känslor samt reflekterar över dina vanor. Fokus i coachingen är att ta fram mål som du vill uppnå och diskuterar vad du tidigare provat för att nå dina mål. För att du ska lyckas med den förändring som du önskar utifrån uppsatta mål, så jobbar vi bland annat med att förebygga bakslag, rädslor för att misslyckas och motstånd som finns.

Parterapi med onlinekurs

Återknytning av kontakt är den viktigaste byggstenen att börja med i parterapi. Ett bra upplägg med bra resultat är att först börja med ett kartläggningssamtal. Nästa steg är att börja en onlinekurs med övningar att göra på regelbunden basis för att börja knyta an i relationen igen. Detta brukar ha mycket god effekt och parterapi-samtalen med mig får en helt annan karaktär efter startad kurs. Detta ger hela läkningen en skjuts framåt och paren kommer till samtalen inte bara med konflikter de behöver hjälp med utan vill dela insikter de fått under kursen som vi kan bygga vidare på tillsammans.

Föreläsningar och korta utbildningar
Jag kan erbjuda intressanta och inspirerande föreläsningar som tar din grupp närmare varandra och ökar förståelsen för varandras olikheter och lika behov. Jag kan skräddarsy en föreläsning eller kortare utbildning efter erat behov. Nedan följer förslag på föreläsningar och utbildningar. 

Friskfaktorer för ett hållbart ledarskap 2 + 2 dagar

Utbildningen friskfaktorer för hållbart ledarskap syftar till att ledare ska lära sig använda verktyg för att leda sin grupp på ett klokt, tillitsfullt och medvetet sätt. Genom dessa kan de skapa psykologisk trygghet som av forskare har bevisat vara viktigaste faktorn för en välmående organisation med hög prestation. 


Verktygen består bland annat av stöd för svåra samtal, hur de ger både positiv och negativ feedback, tester för både sig själva och sin personal, prioriteringsvägledning, praktiskt arbete med den organisatoriska och social arbetsmiljön, genomförande av kollegial handledning, strukturering av upp sitt arbete och genomförande av  medarbetarsamtal m.m.

Vi integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med ledarskapet och gör det praktiskt möjligt att genomföra i sin dagliga verksamhet.  

Utbildningen bygger på självreflektion då det är det första steget för att kunna välja sitt egna beteende i svåra situationer. När deltagarna avslutat utbildningen har de påbörjat sin handlingsplan för sitt egna personliga ledarskap.

Utbildningens längd: 4 dagar, ej löpande då de kräver reflektionstid och praktisk arbete mellan utbildningsdagarna.

Rytm och avgränsning – kunskap och workshop kring stress och hitta sina pauser 1 dag
Att hantera svåra samtal – Att få trygghet i planerande och genomförande av svåra samtal är en mycket viktig kunskap för ett tillitsskapande ledarskap. 1 dag Ledarskapsutbildning – Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap 2+2 dagar
Mindset – Attitydens betydelse för hälsa och meningsfullhet
Motiverande Samtal-MI – Introduktion och workshop i den vetenskapligt belagda metoden hur man möter och motiverar människor